این هفته در سایت مطالب مهم فصل نهم علوم پایه هفتم اورده می شود. در پایان نیز 50 سوال کلیدی برای آزمون مطالب و جمع بندی می آوریم

قسمت اول :

خورشید منبع اصلی بیشتر انرژی هایی است که امروزه از آن ها استفاده می شود. حدود 85 درصد از انرژی های کل جهان توسط سوخت های فسیلی تامین می شود . با توجه به اینکه سوخت های فسیلی رو به اتمام هستند و همچنین نیاز به انرژی با توجه به ازدیاد جمعیت رو به افزایش است ، باید استفاده از انرژی های مثل انرژی خورشیدی ، باد و ... افزایش یابد .
منابع انرژی به دو دسته تقسیم بندی می شوند: 1. منابع تجدید ناپذیر  2. منابع تجدید پذیر
 منابع انرژی تجدید ناپذیر به منابعی از انرژی گفته می شود که جایگزینی آن ها پس از مصرف به سادگی امکان پذیر نیست و برای تشکیل آن ها ملیون ها سال زمان نیاز است . بیش از 91 درصد انرژی مصرفی کل جهان از منابع انرژی تجدید ناپذیر هستند سوخت های فسیلی اعم از نفت ، گاز طبیعی و ذغال سنگ و همچنین سوخت هسته ای از جمله منابع انرژی تجدید ناپذیر هستند.

 منابع انرژی تجدید پذیر به طور مدام جایگزین می شوند و هیچ وقت تمام نمی گردند .مهمترین منابع انرژی تجدید عبارتند از : انرژی خورشیدی ، انرژی باد ، انرژی برق آبی(هیدرولیک) ، انرژی موج های دریا ، انرژی جزر و مدی ، انرژی زمین گرمایی و انرژی ناشی از سوخت های گیاهی

1- سوخت های فسیلی :  بقایای برخی از گیاهان و جانداران(ذره بینی)که روی زمین و به ویژه در دریاها زندگی می کردند ، با لایه هایی از گل و لای پوشیده شده اند . با گذشت زمان طولانی این لایه ها بیشتر و بیشتر متراکم شدند و در اثر فشار های زیاد و دمای مناسب ، این بقایا به سوخت های فسیلی تبدیل شدند .منابع اولیه برای تشکیل نفت و گاز موجودات ذره بینی خصوصاً پلانگتون ها و منابع اولیه برای تشکیل ذغال سنگ گیاهان و درختان می باشند.

دانشمندان سوخت های فسیلی را عامل افزایش دمای میانگین کره زمین یا همان گرمایش جهانی می دانند .چراکه سوخت های فسیلی پس از مصرف ، کربن دی اکسید و گازهای مضر دیگری در جو زمین آزاد می کنند . انباشت این گازها در گذر زمان سبب افزایش دمای زمین و گرمایش جهانی می شود.

 از سوخت های فسیلی  همچنین برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود .در برخی از نیروگاه های تولید برق( نیروگاه های حرارتی)  ابتدا با سوزاندن سوخت های فسیلی(گاز)  باعث گرم شدن آب داخل دیگ بخار و تبدیل آن به بخار می گردند . بخار به وجود آمده باعث گردش توربین ها می شود . با چرخش توربین ها ، مولدی مثل ژنراتور انرژی حرکتی توربین را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . همچنین پس از سرد شدن بخار و تبدیل مجدد آن به آب، این آب به دیگ بخار باز می گردد و چرخه ادامه می یابد

برای اینکه فصل نهم – منابع انرژی را به خوبی فرا بگیرید ، توصیه می شود اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ حل تمام فعالیت ها، توضیح آزمایشات و همه نکات لازم این فصل را در اپلیکیشن می توانید در دسترس داشته باشد.

برای تسلط بیشتر نیز مطالب کلیدی به همراه 50 سوال مهم از فصل را در کانال appdars  برای شما جمع بندی کرده ایم.

استوانه:

 

حجم استوانه = ارتفاع×مساحت قاعده(دایره)                         V=πr2h

مساحت جانبی استوانه = ارتفاع×محیط قاعده(دایره)  S=2πrh

مساحت کل استوانه =مساحت دو قاعده + مساحت جانبی

مکعب مستطیل

 عرض × طول ×  ارتفاع   =   حجم V=abc

(  طول  ×  ارتفاع     )2 +  (عرض  ×  ارتفاع   )2 = مساحت جانبی

S=2(ab+bc+ac) (عرض ×  طول  )2 + مساحت جانبی  =  مساحت کل

مکعب مربع = مکعب

   V=a*a*aضلع× ضلع × ضلع  =  حجم

s= 4×a×a=4a2 ( ضلع ×ضلع )4  =  مساحت جانبی

S = 6×a×a=6a2 (  ضلع ×ضلع(    6=  مساحت کل

 

هرم

                                 ( مساحت قاعده ×   ارتفاع) 1/3 = حجم هرم

سهم  × محیط قاعده ×  یک دوم    =  مساحت جانبی

  مساحت قاعده  +  مساحت جانبی =  مساحت کل

 

مخروط : 

 ارتفاع × مساحت قاعده× یک سوم=حجم مخروط

مولد × محیط قاعده ×  یک دوم  = مساحت جانبی

مساحت قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل

 

کره:

شعاع به توان 3  ×عدد پی ×   چهار سوم      = حجم کره

,s=4πr2
شعاع به توان2 × عدد پی × 4  =مساحت کره

برای اینکه محاسبه مساحت جانبی  و حجم ها را به خوبی فرا بگیرید ، توصیه می شود  ویدیوی آموزش محاسبه مساحت جانبی و حجم را  در اپلیکیشن appdars نگاه کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس  صفحات 81-78 را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

در انتها نیز تمرین های کتاب را انجام دهید. حل کلیه تمرین های کتاب نیز در اپلیکیشن می باشد.

منشور در حالت کلی به شکل زیر است:

مساحت جانبی منشور: در حالت کلی هر وجه جانبی منشور، یک مستطیل است.  در این صورت داریم:

مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت قاعده ×  ارتفاع = حجم منشور

ارتفاع منشور  h ، فاصله بین دو قاعده است.

در این حالت اگر مساحت جانبی منشور را S محیط قاعده را P و ارتفاع را h فرض کنیم، انگاه مساحت جانبی منشور برابر است با حاصلضرب محیط قاعده در ارتفاع یعنی:

S = P× h

مساحت جانبی استوانه

می دانیم که اگر یک استوانه را روی یک صفحه بغلتانیم تا باز شود ، شکل یک مستطیل به دست می آید. در اینصورت طول مستطیل برابر با محیط استوانه 2πr و عرض مستطیل همان ارتفاع استوانه h است. در اینصورت  فرمول های زیر را می توان نوشت :

مساحت جانبی استوانه  S =  2πrh

مساحت کل استوانه   S = مساحت جانبی استوانه + (مساحت دایره)2

برای اینکه محاسبه مساحت جانبی  را به خوبی فرا بگیرید ، توصیه می شود  ویدیوی آموزش محاسبه مساحت جانبی را  در اپلیکیشن appdars نگاه کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس صفحات 78-76 را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

در انتها نیز تمرین های کتاب را انجام دهید. حل کلیه تمرین های کتاب نیز در اپلیکیشن می باشد.

از قبل می دانیم که واحد حجم سانتی متر مکعب cm3 یا متر مکعب m3 است.

مکعب مستطیلی را در نظر بگیرید که طول آن a ، عرض آن b و ارتفاع آن c باشد ، در اینصورت اگر حجم را V  در نظر بگیریم ، داریم :

V = a × b × c

حجم منشور : اگر مساحت قاعده یک منشور S  و ارتفاع منشور را h باشد، حجم منشور از رابطه زیر به دست می اید:

V = S × h

حجم استوانه: حجم استوانه ای به شعاع r و ارتفاع h  برابر است با:

V = S × h = π × r2 × h

برای اینکه محاسبه حجم های منشوری را به خوبی فرا بگیرید ، توصیه می شود  ویدیوی آموزش محاسبه حجم های منشوری را  در اپلیکیشن appdars نگاه کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس  صفحات 75-73 را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

در انتها نیز تمرین های کتاب را انجام دهید. حل کلیه تمرین های کتاب نیز در اپلیکیشن می باشد.

 

حجم های هندسی موضوع فصل 6 ریاضی است.

به طور کلی حجم ها را می توان به دو دسته هندسی و غیر هندسی تقسیم کرد.

حجم هندسی: به حجم هایی که شکل های مشخص و تعریف شده دارند ، حجم هندسی گویند مانند کره، هرم، مخروط، نیم کره و ...

حجم غیر هندسی: اگر حجمی را نتوانیم با حجم های شناخته شده مرتبط کنیم به آن حجم غیر هندسی گویند.

حجم های هندسی  به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

1- حجم های منشوری

2- حجم های کروی

3- حجم های هرمی

برای آشنایی بیستر با حجم های هندسی بهتر است که فعالیت و کار در کلاس کتاب در صفحات 72-70 توجه کنید.

ابتدا سعی کنید آنها را خودتان انجام دهید و پس از آن برای کنترل پاسخ خود به کانال appdars مراجعه و جواب های خود را به دقت بررسی کنید

کوچک ترین مضرب مشترک

ک.م.م اولین مضرب مشترک دو عدد را کوچکترین مضرب مشترک آن دو عدد گفته و به اختصار ک. م.م می گویند. . اگر دو عدد a  و b را در نظر بگیریم ک.م.م را به شکل زیر نشان می دهیم:

[a,b]

 دو روش برای محاسبه ک.م.م وجود دارد:

روش اول نوشتن مضارب دوعدد: در این روش چند مضرب اولیه دو عدد مورد نظر را می نویسیم. سپس مضارب مشترک بین دو عدد را مشخص می نماییم. از میان مضارب مشترک ، کوچکترین انها را انتخاب و ک. م. م می نامیم.

روش دوم تجزیه اعداد: در این روش ابتدا دو عدد را تجزیه می کنیم. سپس از بین شمارندههای دو عدد با استفاده از رابطه زیر ک. م.م را محاسبه می کنیم:

 

 شمارنده های مشترک دو عدد با بیشترین تکرار×شمارندهای غیر مشترک کمترین تکرار = [a,b]

 

حل فعالیت های و کار در کلاس ضمیمه می باشد. پاسخ تشریحی تمرین ها نیز در اپلیکیشن appdars می باشد.

یکی از مطالب مهم فصل 5 ریاضی هفتم تجزیه اعداد می باشد. تجزیه اعداد به روش های متفاوتی قابل انجاماست ، اما نتیجه یکسان باید باشد.

یکی از این روش ها تجزیه به روش درختی است.

برای یادگیری این روش به شما مراحل کار به همراه یک مثال به زبان ساده تشریح گردیده است.

همچنین حل فعالیت و کار درکلاس به همراه پاسخ تمرین های فصل 5 بیان شده است.

برای دسترسی به کلیه مطالب در این خصوص به کانال appdars مراجعه کنید.

 

بچه ها تمرین کنید  ، تا همه چیز ملکه ذهنتان شود. و همیشه سعی کنید مکث ها 3 ثانیه را انجام داده تا به نتیجه مطلوب برسید.

یعنی چی؟

اگر دارید لغت یاد می گیرید ، هر لغتی را که خواندید بلافاصله به سراغ لغت بعدی نروید، 3 ثانیه مکث کنید تا لغت اول در ذهنتان ثبت شود

اگر دارید فلش کارت های علوم را یاد می گیرید ، بین فلش کارت ها 3 ثانیه تامل کنید تا مطالب فلش کارت در حافظه شما ثبت گردد.

مکث 3 ثانیه باعث افزایش کارایی حافظه کوتاه مدت شما وانتقال مطالب به حافظه بلند مدت می شود.

موفق باشید.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و همجنین اپلیکیشن پایه هفتم به کانال appdars مراجعه کنید.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
ارتباط با ما

تهران - دولت.فکوریان. بن بست حسینی .پلاک 14
تلفکس: 22007312(021)-98
ایمیل: info@appdars.ir