انگلیسی هفتم- درس 5- فایل صوتی

ریال20,000
کد محصول : _______________________-________5-__________________

عنوان : فایل صوتی  درس 5 زبان انگلیسی (پایه هفتم) متوسطه اول


کلیات: این فایل برای تمرین تلفظ درست لغات و متن درس است .


کاربرد: به کمک این فایل صوتی می توانید تلفظ لغات و متون ارایه شده در کتاب را به درستی بیا موزید.