ریاضی هفتم- فصل 8- پاسخ کاردرکلاس، فعالیت و تمرین

ریال10,000
کد محصول : ma7_exce

پاسخ تمرین های فصل 8 ریاضی (پایه هفتم) متوسطه اول

در این فایل پاسخ کلیه کار در کلاس، فعالیت و تمرین های فصل هشتم یاضی پایه هفتم ارایه شده است.

چنانچه دانش آموز به هر دلیلی نتوانسه در کلاس حضور یابد ، با توجه به پاسخ ارایه شده در این فایل می تواند گام به گام مطالب فصل را به راحتی بیاموزد.

همچنین توصیه می شود ویدیوهای آموزشی فصل را نیز نگاه کند.