100,000ریال

اپلیکیشن آموزشی ویژه پایه نهم شامل دروس ریاضی، علوم، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی، فارسی و عربی تکات کلیدی، پاسخ کلیه تمرین ها، آزمون تستی پایان دروس

100,000ریال

اپلیکیشن آموزشی ویژه پایه هشتم شامل دروس ریاضی، علوم، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی، فارسی و عربی تکات کلیدی، پاسخ کلیه تمرین ها، آزمون تستی پایان دروس

300,000ریال

اپلیکیشن آموزشی ویژه پایه هفتم شامل دروس ریاضی، علوم، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی، فارسی و عربی تکات کلیدی، پاسخ کلیه تمرین ها، آزمون تستی پایان دروس